Rádio WOW neporušilo zákon odvysielaním rozhovoru s Kotlebom

hlasovaniervr2102

Pred parlamentnými voľbami 2016 vedenie rádia pozvalo na rozhovor všetky kandidujúce strany. Kedže sa politická reklama smie vysielať len zaodplatu, rozhovor bol platený. Zrejme z toho dôvodu využili túto možnosť len dve politické strany, Priama Demokracia (Róbert Beňo) a Kotleba – LS Naše slovensko (Marián Kotleba).

Po odvysielaní rozhovoru dňa 22.2.2016 bola Rade pre vysielanie a retransmisiu (ďalej ako „RVR“) doručená sťažnosť na rozhovor s predsedom strany Kotleba – ĽS Naše Slovensko Mariánom Kotlebom. Sťažujúci sa domnieval, že zaradením tohto rozhovoru sme porušili zákon o vysielaní č, 308/2000 z.z.

Celé znenie sťaznosti:

“V regionálnom Rádiu Wow v popoludňajšej relácii dostal priestor Marián Kotleba. Jeho vstupy boli síce oznečené džinglami ako politická reklama, nič to však nemení na veci, že sa rozprával sám s moderátorom, ktorý mu kládol otázky na mieru. Kotleba tak vo viacerých aj niekoľko minútových vstupoch mohol povedať všetko, čo ho trápi alebo, čím by sa chcel pochváliť. Prišlo mi to ako neadekvátny priestor pre politika – nemal partnera, ktorý by mu odporoval. Nemala by mať politická reklama časové obmedzenie alebo nejaké ohraničenia? V takomto prípade mi prišla celá relácia ako absolútne nevhodná, nech by tam bol ktokoľvek.“ 

Čo hovorí zákon

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 8 Sž. 5/2012 politickou reklamou môže byť akýkoľvek vysielaný komunikát, ktorý naplní jej definíciu. Pri posudzovaní politickej reklamy teda nie je rozhodujúca forma vysielaných komunikátov, ale ich obsah. Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. definuje politickú reklamu ako „verejné oznámenie určené na

  1. a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani,
  2. b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta.“

Podľa názoru RVR teda išlo o politickú reklamu v zmysle tohto ustanovenia. Nešlo teda o publicistickú reláciu v ktorej majú byť informácie vyvážené.
Ustanovenia týkajúce sa volieb upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Na základe zákona vysielateľ s licenciou môže na vysielanie politickej reklamy pred voľbami do NR SR vyhradiť vysielací čas v rozsahu najviac po 30 min. vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času (§ 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani).

Záver riešenia sťažnosti

V analýze kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu sa uvádza: „Vzhľadom na to, že možnosť na odvysielanie platenej politickej reklamy dostali pravdepodobne všetky kandidujúce strany, odvysielaná platená politická reklama Mariána Kotlebu zo dňa 22. 2. 2016 v rámci bloku Popshow bola riadne označená a spĺňala zákonom stanovený časový limit (trvanie: cca 19 min. 35 s) sa nazdávame, že jej odvysielaním nedošlo k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.“ a na základe tejto analýzy bola žiadosť dňa 26.4. 2016 posúdená ako neopodstatnená.

Záznam zo zasadania RVR:

Záznam predmetného rozhovoru si môžete vypočuť tu:

Rádio WOW neporušilo zákon odvysielaním rozhovoru s Kotlebom
Ohodnoť článok

Žiadny komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.