Ako ďalej so zimákom v BN? Primátor odpovedá

Na základe viacerých otázok, ktoré už dlhšie rezonujú v meste, rozhodol sa primátor Marián Chovanec, že zodpovie všetky tak, aby sa zamedzilo rôznym špekuláciám. Ide o vecné a faktické informácie, ktoré objasňujú celý vývoj situácie od prvotného zámeru, až do súčasnosti. 

Pán primátor, vo verejnosti a na sociálnych sieťach  sa opakovane objavujú kritické poznámky na adresu dlhotrvajúcej dostavby zimného štadióna a jeho ceny.  

Tiež sa  mi nepáči, že dostavba trvá dlho, už takmer 20 rokov. Problémy však začali dávno v minulosti. Myšlienka výstavby krytého zimného štadióna sa v našom meste zrodila niekedy v 90- tych rokoch. Vo veci bola spracovaná projektová dokumentácia v novembri 1997. Obsahovala iba základové konštrukcie a oceľovú konštrukciu s opláštením bez sociálneho a technologického zázemia. Keďže sa „v rozumnom čase“ nepristúpilo k stavbe štadióna, prešli roky a pôvodná dokumentácia prestala vyhovovať novým technickým normám na stavby toho typu. V roku 2009 vtedajšie vedenie mesta začalo s prípravou dobudovania zimného štadióna. Potrebné práce boli vyčíslené na skoro 3 milióny EUR. S pomocou získanej dotácie z Ministerstva školstva vo výške 798 tis. EUR boli vykonané práce na spodnej stavbe, zaplatená oceľová konštrukcia s montážou a opláštením, osvetlenie a bleskozvod haly. V auguste 2009 sa začalo s montážou tejto oceľovej konštrukcie haly, vrátane opláštenia a zastrešenia. Aj v roku 2011, kedy som nastúpil do funkcie, bol ešte zimný štadión len rozostavanou stavbou.

Objavili sa na sociálnych sieťach aj porovnania so štadiónom M. Gáboríka v Trenčíne.

V prvom rade si povedzme, že nejde o štadión ale tréningovú halu. Vynaloženie financií je neporovnateľné vzhľadom na už spomínané technické a bezpečnostné nároky. V Bánovciach budeme mať zimný štadión s kapacitou divákov do 1200 osôb.

Čo sa udialo počas Vášho funkčného obdobia?

Predchádzajúce vedenie nepovažovalo za potrebné vypracovávať realizačnú dokumentáciu, nebolo možné položkovito vypracovať výkaz výmer. Stavba nebola do ďalšej fázy finančne zabezpečená, preto dalo mesto vypracovať posudok s možnosťou odovzdať prestrešenú a čiastočne opláštenú halu do prevádzky. Posudok statika nepodporil možnosť prevádzkovať takto rozostavanú halu. V auguste 2014 bola preto vyhlásená súťaž na ďalšiu etapu dobudovania stavby. Výsledkom súťaže bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom súťaže firmou Modest s.r.o. Bánovce n. Bebravou v sume 598 574,38 €. Vo financovaní nám pomohla dotácia z Úradu vlády vo výške 200 tis. EUR. 

Napriek tomu zostal v sezóne 2015/2016 zimný štadión pre verejnosť zatvorený.

Máte pravdu. Pre mňa však obava o bezpečnosť, zdravie a životy bola pre pri rozhodovaní o sprístupnení štadióna na prvom mieste. Podmienky orgánov štátnej správy  pre spustenie sezóny boli následne premietnuté do dodatočných stavebných prác. Bolo nutné vybetónovať podlahy okolo ľadovej plochy vrátane izolácií a podkladových vrstiev v rozsahu cca 2/3, kompletne vybudovať sociálne  zariadenia pre hráčov aj verejnosť pri hlavnom vstupe, osadiť  núdzové osvetlenie, vybudovať prípojky stavby na vodu, kanalizáciu, zemný plyn a elektrickú energiu, dodať a osadiť odvlhčovaciu jednotku, osadiť oceľové konštrukcie nosičov havarijných ventilátorov, vybudovať kompletnú vzduchotechniku a namontovať snímacie detektory úniku čpavku v hale. Na tieto práce zastupiteľstvo odsúhlasilo v roku 2016 sumu viac ako 170 tis. EUR. Táto suma bola aj preinvestovaná.

Môžeme sa tešiť, že sme už blízko kolaudácie?

Sezóna 2016/2017 je spustená ako skúšobná prevádzka a na základe povolení kompetentných orgánov. Kolaudačné konanie je prerušené do splnenia uložených podmienok.

Čo pre mesto tieto podmienky znamenajú?

V súčasnosti sa spracováva výkaz výmer s nacenením potrebných finančných prostriedkov pre celkovú dostavbu zimného štadióna. Hľadáme najlacnejší variant, ktorý však bude dostatočný pre kolaudačné rozhodnutie.

Z roka na rok sa sprísňujú technické normy a legislatíva, najmä z pohľadu nárokov na stavebné prvky a technické i technologické konštrukcie stavieb. Zvyšujú sa tiež požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí zdržujúcich sa v priestoroch tohto typu. Je rozdiel stavať tréningovú halu alebo štadión.

Dobudovať je potrebné vzduchotechniku, elektropožiarnu signalizáciu, hlasovú signalizáciu,  požiarne vetranie, dymová clonu. Svoje ceny majú aj stavebné práce: rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a vykurovanie. Dorobiť treba podlahy a omietky s obkladmi miestností, tepelné izolácie, plastové výrobky, oceľové zábradlia, vyspravenie schodíšť a tribúny vrátane  sedadiel. Podmienkou kolaudácie je aj prístupová komunikácia, sadové úpravy, požiarna nádrž, požiarne rebríky… Náklady odhadujeme na cca 800 tis. EUR. Všetky informácie odzneli aj na poslednom rokovaní mestskej rady, výška investícií bude na rozhodnutí mestského zastupiteľstva. . 

Bude sa mesto uchádzať aj o mimorozpočtové zdroje?

Určite využijeme všetky možnosti. Žiadať budeme aj Ministerstvo školstva SR. Pána ministra sme informovali pri príležitosti jeho návštevy v Bánovciach. Žiadosť pošleme aj na Úrad vlády, odkiaľ sme, aj vďaka príhovoru Ľubomíra Želiezku, poslanca NR SR, už finančné prostriedky dostali. Poslancom i mne záleží na tom, aby zimný štadión bol pevnou súčasťou športových príležitostí v meste.

Zostali  mestu finančné prostriedky aj na iné športoviská?

V posledných rokoch sme nemalými sumami podporili aktivity FK Spartak pri modernizácii futbalového štadióna. Športovo herný outdorový klub pod vedením Ondreja Kubalu začal s  výstavbou športového komplexu na sídlisku Dubnička. Mestské zastupiteľstvo aj v tomto prípade ukrojilo z rozpočtu a široká verejnosť sa tak môže tešiť na nový areál. Každoročne poskytujeme dotáciu na prevádzkovanie mestskej plavárne. Na poslednom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu budovy Sokolovne.

 

 

Zdroj: banovce.sk

Ako ďalej so zimákom v BN? Primátor odpovedá
Ohodnoť článok

Žiadny komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.